Методот тандем - алтернативен начин на учење на странските јазици

  • Vesna Koceva

Abstract

Примената на Интернетот во глото дидактиката ги промени традиционалните методи на учење на странските јазици. Денес странските јазици не се совладуваат само со користење на книги, видео или аудио материјали, со писмени вежби и дијалози кои треба да се повторуваат и да се меморираат. Денес, благодарение на Интернетот, се отвори нов свет на безброј можности за учење кои се имплементираат во дидактичка методологија. По првата фаза кога интернет мрежата се сметаше за голема збирка на податоци од целиот свет кои можат да се консултираат,вниманието се насочува кон можностите поврзани со искористувањето на тие податоци на полето на совладување на странските јазици. Интернетот е богат извор на дидактички софтвер и едукативни средства како сајтови специјализирани за учење на странски јазици, речници, дидактички игри,форуми, чат, туторство, видеа, вежби за слушање, статии од онлајн весници, збирки на текстови, аудио снимки од телевизиски вести, социјални мрежи, размена на и-меил итн., кои студентот може да ги користи за да го научи странскиот јазик. Во овој труд се разгледуваат карактеристиките на методот тандем кој ги искористува предностите од Интернетот и му овозможува на ученикот да креира самостоен начин на совладување на странскиот јазик.

References

Mauro Morabito, E-learning: imparare le lingue ai tempi del web http://www.cafebabel.it/article/26422/trans-e-learning-a-new-way-to-learnlanguages-onli.html

Maria Grazia Fiore: L’insegnamento/apprendimento delle Lingue Straniere e i nuovi media. http://www.sc-edu.uniba.it/leda/rivista/25-03/25mgfi ore.htm

Guglielmo Trentin, Che cosa signifi ca usare Internet nella didattica? http://www.esperanto.fast.mi.it/tecnologie/gtxfast.html

Spina Stefania, L’uso di internet nella didattica delle lingue straniere. Problemi e prospettive http://elearning.unistrapg.it/dspace/bitstream/2447/57/1/spina00.pdf

Michaela Rückl: “Imparare una lingua secondo il metodo eTandem“, 2005.

In: SELM, Scuola e Lingue Moderne (Organo uffi ciale dell’ANILS - Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere). Anno XLIII n. 1-3. pp. 43-55.

Published
2013-04-12