КОМПОНЕНТИ НА НАСТАВАТА CLIL

  • Marija Todorova
  • Vesna Koceva

Abstract

Во овој труд се појаснува поимот CLIL (Content and Language
Integrated Learning) и се претставува како нов модел на настава кој ќе ги задоволи
потребите на современото општество и ќе одговори на современите барања и
предизвици. Целта на овој труд е да се истакнат компонентите на CLIL и да
се потенцира улогата на наставниците и учениците како директни учесници во
наставниот процес.

Published
2018-12-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>