ИНТЕГРИРАНО УЧЕЊЕ НА СОДРЖИНА И НА ЈАЗИК (CLIL)

  • Marija Todorova

Abstract

Во овој труд се зборува за двојазичната настава која се заснова на методот CLIL (Content and
Language Integrated Learning). Целта на овој труд е детално да се појасни што точно претставува
пристапот што го интегрира наставата по нејазични предмети од наставната програма и
странскиот јазик.

Published
2018-12-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>