НАСТАВАТА ПО ШПАНСКИ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

  • Marija Todorova

Abstract

Во овој труд се анализира состојбата и застапеноста на шпанскиот јазик во
земјата и во странство и потребата и интересот за негово изучување. Се истакнуваат причините
за употребата на јазикот, како во образовниот систем, така и во секојдневниот живот на луѓето
и се става акцент на наставата по шпански јазик во Република Северна Македонија. Податоците
и информациите пласирани и употребени во овој труд се собрани преку анкети и интервјуа со
студенти, наставен кадар и службеници во сите високообразовни институции. Во процесот на
собирање на податоци исто така беа употребени и расположливите информации на интернет
како: бази на податоци, е-книги, е-списанија, статистички податоци итн.

Published
2020-01-28

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>