АСПЕКТИТЕ НА ВРЕМЕТО ВО ДРАМСКИОТ ТЕКСТ „НИЧИЈА ЗЕМЈА“ НА ХАРОЛД ПИНТЕР

  • Eva Gjorgjievska

Abstract

Целта на овој труд е да се посочат некои од карактеристиките на времето во драмата и
во театарот преку анализа на сегменти од драмскиот текст „Ничија земја“ на Харолд Пинтер. Се
разгледуваат проблеми како паралелното постоење на психолошкото и историското време во
драмата и театарот, елементите преку кои се визуализира и вербализира времето, ликовите како
носители на времето, значењето на временските секвенци во драмата, единството на време и
простор...

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
GJORGJIEVSKA, Eva. АСПЕКТИТЕ НА ВРЕМЕТО ВО ДРАМСКИОТ ТЕКСТ „НИЧИЈА ЗЕМЈА“ НА ХАРОЛД ПИНТЕР. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 8, n. 9, p. 35-42, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2566>. Date accessed: 07 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)