МНОГУЈАЗИЧЕН НАСТАВНИК

  • Marija Todorova

Abstract

Во овој труд се зборува за многујазичната настава и се потенцира улогата на
многујазичниот наставник како директен учесник во истата. Целта на овој труд е да се истакнат
компетенциите на еден наставник за да се смета за многујазичен, т.е. кои се неговите
компетенции за да може да одговори на современите барања и предизвици и да ги задоволи
потребите на современото општество.

Published
Dec 29, 2018
How to Cite
TODOROVA, Marija. МНОГУЈАЗИЧЕН НАСТАВНИК. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 9, n. 12, p. 95-100, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2635>. Date accessed: 26 may 2020.

Most read articles by the same author(s)