Потреба од воведување на активности за обработка на инпут на часот по немајчин јазик

  • Vesna Koceva
  • Tatjana Ulanska

Abstract

И покрај долгогодишната интеракција со немајчиниотјазик, сепак, многу ученици не можат да се изразуваат како нативнитеговорители. Причината ја согледуваме во процесот на совладување нанемајчиниот јазик кога учениците се изложуваат на инпут од кој штообработуваат само мал дел. На часот по немајчин јазик учениците требада се подготват да го користат јазикот во реални животни ситуации, ане за потребите во училницата. Поради тоа сметаме дека е потребно дасе промени пристапот во поучувањето немајчин јазик, односно ние воулога на наставници да понудиме активности преку кои ќе се модифицираначинот на којшто учениците го перципираат и го обработуваат инпутотна кој се изложени, со цел да се зголеми интејкот кој го извлекуваат одинпутот.
Published
Nov 13, 2013
How to Cite
KOCEVA, Vesna; ULANSKA, Tatjana. Потреба од воведување на активности за обработка на инпут на часот по немајчин јазик. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 13-18, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/684>. Date accessed: 11 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)