Каков наставник всушност сакаме

  • Snezana Kirova

Abstract

Образованието  на наставниците се продолжува со идеите за напредок кои треба да се реализираат - мотив кој ја следи педагошката рефлексија од античките почетоци. Прашање е и колку се разликува педагошкото мислење за прогресот од вкупниот општествен дискурс. Колку сме ние како педагошки работници заточеници на парадигмата дека во образованието е можно да се оствари еден проект само доколку постојат соодветни општествени претпоставки, општествен систем, општествени односи. Дали и денес за училиштето важи мислата дека тоа е повеќе производ на општеството отколку двигател на општествениот напредок? Неспорно е дека промислувањето на овие идеи или освестувањето во однос на процесот на образованието на наставниците може да придонесе кон препознавањето, зајакнувањето и ослободувањето на нивните потенцијални можности со истакнувањето на почетната премиса дека образованието е многу повеќе од само школувањето и професионалното оспособување.

Published
Feb 10, 2014
How to Cite
KIROVA, Snezana. Каков наставник всушност сакаме. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 4, n. 4, p. pp. 201-206, feb. 2014. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/799>. Date accessed: 02 june 2020.

Most read articles by the same author(s)