Анализа на фразеолошките единици со компонентата „уста“ во германскиот и во англискиот јазик

  • Dragana Kuzmanovska
  • Snežana Kirova
  • Biljana Petkovska

Abstract

Во овој труд се обидуваме да дадеме конкретни примериповрзани со семантиката на фразеолошките единици, како и да гиидентификуваме факторите кои влијаат врз нивното формирање. Напроблемот му пристапуваме, главно, врз основа на лексикографскиматеријали од речници.Пред да се започне со анализа на податоци за фразеолошкитеединици, се обрнува внимание на лексемата уста „Mund/mouth“ - дел одглавата која е одговорна за такви важни животни функции какви што сезборувањето, јадењето итн. - може да се претпостави дека фразеологијатаи тематската разновидност на единиците ќе бидат директно поврзани соосновното лексичко значења на зборот уста „Mund/mouth“.Предмет на нашиот интерес се фразеологизмите со оваа компонентаво германскиот, англискиот и во македонскиот јазик, односно нивнитееквиваленти и нивниот степен на идиоматичност. Табеларниот прегледни овозможува да ги воочиме еквивалентните фразеологизми во тритедијасистеми, но и степенот на идиоматичност кај истите, кој е основенза разграничување на фразеологизам од другите јазични единици.Нашата цел е да укажеме на сличностите и разликите што постојат кајфразеологизмите, во случајов со лексичката компонента уста „Mund/mouth“ и причините за истите.

References

Bergerová, H. (2005): Einführung in die deutsche Phraseologie: Ein Reader, Aufgaben- und Übungsbuch. Ústínad Labem: Univerzita J.E. Purkyně.

Burger, H. Jaksche, H. (1973): Idiomatik des Deutschen. Tübingen.

Duden (1997): Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Band II.- Mannheim.

Fleischer W. (1982): Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut Leipzig.

Fleischer W. (1997): Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen.

Friedrich, W. (1976): Moderne deutsche Idiomatik. Alphabetisches Wörterbuch mit Definitionen und Beispiele. 2 neubearbeitete Auflage. München: Max Hueber Verlag.

Matesić, J. (1982): Frazeoloski rjećnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.

Published
2015-06-30

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>