Именските фразеологизми со компонентата зооними разгледувани во македонскиот, германскиот и англискиот јазик

  • Dragana Kuzmanovska
  • Biljana Petkovska

Abstract

Констатацијата на многумина истражувачи во областа нафразеологијата, која всушност им е и единствена, дека фразеологизмите сенајтешко преводливите единици во јазикот, нѐ поттикна со овој наш трудда дадеме мал придонес кон оваа навидум комплексна тема. Комплексностана фразеологизмите и нивната преводливост или непреводливост од еденна друг јазик произлегува и од фактот што тие, всушност, во себе носатнационален белег карактеристичен за определен јазик.

References

Величковски Б. (2009): Македонски пословици и поговорки, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје, книга 73.

Велјановска К. (2006): Фразеолошките изрази во македонскиот јазик, Македонска ризница, Куманово.

Велковска С. (2002): Белешки за македонската фразеологија, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен книга 8.

Мургоски З. (1993 b): Англиско-македонски речник на идиоми, Скопје.

Мургоски З. (1996): Македонско-англиски речник на идиоми, второ преработено и проширено издание, Скопје.

Фиданчева И. (2004): Соматски фраземи сврзани со поимот „глава“ во германскиот и нивниот превод на македонски јазик, Скопје, IV.

Kade, Otto (1968): Zufall und Gesetzmäßigkeit der Übersetzung. Leipzig.

Hönig, Hans G. & Kussmaul, Paul (1982/1996): Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr.

Wannerem М. & Snell- Horby М.(1986): Die Szene hinter dem Text: scenes –and frames- semantics in der Übersetzung, Übersetzungswissenschaft: Eine Neuorientierung, Tübingen: Franceke: 184-205.

Published
2013-11-14

Most read articles by the same author(s)