Учебникот како наставно средство и извор на знаење

  • Dragana Kuzmanovska
  • Biljana Petkovska
  • Nada Arsova
  • Vesna Niceva

Abstract

Учебникот се смета за продукт на степенот на развиеност на системот на образование и воспитание во една земја. Тој ја покажува и докажува грижата на општеството за образованието и воспитанието како негови витални интереси и функции. Како средство за комуникација во наставата
учебникот претставува значаен показател, одраз и израз на нашите педагошки концепции, сфаќања и погледи за наставата и за севкупниот воспитно-образовен систем.
Добриот учебник претставува едно од најмоќните средства за
формирање на личноста на ушеникот за зголемување на ефикасноста на воспитно-образовната дејност. Тој најнепосредно го води наставникот во наставата и му служи како ориентир и патоказ во реализацијата на програмските цели и задачи, односно на наставните содржини. Се разбира,
учебникот ќе ја интензивира и унапредува наставата само ако оди во чекор со најновите педагошко-психолошки, дидактичко-методички и други научни сознанија. Затоа, тој мора перманентно да се усовршува, квалитетно да се подобрува од научен, педагошко-дидактичен, естетски,
графичко-илустративен, технички и друг карактер.

References

Vučenov, N. (1998), Koraci ka savremenoj nastavi učenju i udžbenika, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredsta

Макзлиева, Е.(1995), Дидактички компоненти на учебникот, Скопје: Просветно дело

Ели Маказлиева (1990), Местото и карактерот на учебникот во современи услови: (тркалезна маса), уредник, Скопје: Просветно дело

Prokič,B. (1989), Udžbenici i nastavna sredstva u teoriji i praksi, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Стојковски, Т, Џеладини, Ќ. Андонова- Митревска,Т. Ѓорѓова, Г. Рушити, А. Манчев, В. (2006), Концепција за учебник за основно и средно образование, Скопје: Министерство за образовзние и наука, Биро за развој на образование

Требјешанин,Б. Лазаревич, Д.(2001), Савремени основношколски уџбеник, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства

Published
2013-10-24

Most read articles by the same author(s)