Акционите истражувања и нивната примена во педагошката практика

  • Snezana Jovanova-Mitkovska

Abstract

Предмет на истражување во областа на воспитанието и образованието се бројни педагошки прашања и проблеми за чие истражување може да се користат различни извори и различни видови на факти. Во таа насока, а со цел да се одговори на потребите од осознавање на педагогијата и воспитанието, се користат различни видови на педагошки проучувања и истражувања. Во овој труд ќе се задржиме на акционите, дејствените истражувања кои последните децении се сè поприсутни, особено при иновирањето, унапредувањето на воспитно-образовната практика.
Published
Apr 17, 2013
How to Cite
JOVANOVA-MITKOVSKA, Snezana. Акционите истражувања и нивната примена во педагошката практика. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 6, n. 10, p. pp.111-123, apr. 2013. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/210>. Date accessed: 02 july 2020.