Наставни стратегии

  • Snezana Jovanova-Mitkovska
  • Dijana Hristovska

Abstract

Наставата и стратегиите кои се применуваат и кои водат кон успешна реализација на наставниот/воспитно-образовниот процес отсекогаш го привлекувале вниманието на теоретичарите и практичарите во областа на образованието. Како да се направи наставата успешна? Кои постапки, кои методи ќе дадат подобри резултати? Каква и која е улогата и задачата на наставникот, ученикот? Како да се оспособат за успешна примена на бројните стратегии... Во трудот се презентирани бројни динамички стратегии чија цел е подготвување и оспособување на субјектите за самостојно учење, самопоучување, постојана едукација, творештво и активна интерперсонална комуникација меѓу субјективните фактори - наставникот-ученикот и помеѓу самите ученици.
Published
Apr 18, 2013
How to Cite
JOVANOVA-MITKOVSKA, Snezana; HRISTOVSKA, Dijana. Наставни стратегии. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 7, n. 11, p. pp.125-137, apr. 2013. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/228>. Date accessed: 27 feb. 2020.