ТЕХНОЕКОНОМСКА АНАЛИЗА НА ПОДГОТОВКА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПОДЗЕМНАТА ГАСИФИКАЦИЈА ВО РУДНИЦИТЕ ЗА ЈАГЛЕН

  • Radmila Karanakova Stefanovska
  • Zoran Panov
  • Risto Popovski
  • Pece Murtinovski
  • Aleksandar Stoilkov
  • Maja Jovanova

Abstract

Доколку ја земеме во обѕир количината и квалитетот на достапните јагленовите ресурси, нашата земја која не располага со доволни и по структура поволни резерви на енергетски сировини, тогаш сме во ситуација да ја примениме новата технологија на експлоатација на вонбилансни резерви на јаглен. Најважна активност секако е изборот на локацијата за подземна гасификација на јаглен, која зависи, пред сѐ, од јагленовиот ранг, дебелината и длабочината на слојот, типот на покривните и основните слоеви, пропустливоста, порозноста на јагленот и околните карпи, итн. Неопходно е да се разгледа количината на јаглен што е во состојба да се гасифицира и да се процени вкупниот волумен на произведен гас од ПГ. Секако, пресметките за капитално инвестирање и техничките трошоци на производство имаат многу значајно место и во овој труд ние ќе им посветиме особено внимание на тоа.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-10-22
How to Cite
Karanakova Stefanovska, R., Panov, Z., Popovski, R., Murtinovski, P., Stoilkov, A., & Jovanova, M. (2019). ТЕХНОЕКОНОМСКА АНАЛИЗА НА ПОДГОТОВКА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПОДЗЕМНАТА ГАСИФИКАЦИЈА ВО РУДНИЦИТЕ ЗА ЈАГЛЕН. Natural Resources and Technology, 13(13), 17-21. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/3274

Most read articles by the same author(s)