АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА СЕИЗМОГРАМ

  • Blagica Doneva
Keywords: сеизмограм, анализа, сеизмичка секвенца, интерпретација

Abstract

Различните потреси кои доаѓаат од внатрешноста на Земјата, односно земјотресните Р и Ѕ бранови, се регистрираат на соодветни уреди наречени сеизмометри. Записите, односно регистрациите кои ги даваат сеизмометрите се наречени сеизмограми.

Методите за анализа на аналогни и дигитални регистрирани сеизмички земјотресни бранови - сеизмограми и нумеричката обработка на резултатите од тие анализи во современата сеизмолошка пракса ги опфака следните елементи:

  • Идентификација на различни видови сеизмички бранови на сеизмограмот,
  • Утврдување на точното време на регистрирање на одреден вид на сеизмичкиот бран,
  • Нумеричка обработка на регистрираните бранови на поголем број сеизмички станици, со цел да се утврди просторниот параметар на хипоцентарат на земјотресот и моментот на негово настанување,
  • Дефинирање на механизмот за заштита од земјотреsи и динамички параметри на заштита,
  • Енергетски карактеристики (магнитуда) на земјотресот и анализа при дистрибуција на макросеизмичкото поле, односно формирање математички модел за распределба на површинскиот ефект на земјотресот,
  • Утврдување на елементите на структурната градба на Земјината кора на основа на интерпретација на површинските и волуменските бранови форми,
  • Пресметка на емпириските вредности на амплификационите карактеристики на тлото во локални размери и утврдување на математичките закони за тие појави.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-11-19
How to Cite
Doneva, B. (2021). АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА СЕИЗМОГРАМ. Natural Resources and Technology, 15(2), 49-57. https://doi.org/10.46763/NRT21152049d

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>