Физичко-механички и минералошко-петрографски карактеристки на базалтите од локалитетот ежево брдо, Источна Македонија

  • Orce Spasovski
  • Daniel Spasovski

Abstract

Во овој труд се прикажани резултатите од истражувањата нафизичко-механичките и петрографско-минералошките карактеристикина базалтите од локалитетот Ежево Брдо во близина на Штип (Р.Македонија), како основа за примена како градежен камен. Анализите илабораториските испитувања се извршени на примероци на базалти штосе земени од површинските слоеви. Резултатите од нивните физички имеханички анализи покажуваат дека овие карпи ги задоволуваат барањатаза нивно искористување како градежен камен погоден за делови одасфалтот – бетонски, бетонски агрегати, тампонски материјал, каменапрашина и други примени во градежништвото поврзано со сообраќајнатаинфраструктура. Дополнително, квалитетот на каменот е поголем воподлабоките делови на теренот, каде што надворешните влијанија имаатмал ефект.

References

Бандилов, Л., и др.: „Елаборат за рудни резерви на минералната суровина на градежно - технички камен - базалт на наоѓалиштето Ежево Брдо“, Кинаг I, II и III, ОПИМС „Геоинститут” - Скопје, 2000.

Ѓоргиев, Д.,: „Извештај од извршениот геолошки надзор на локалитетот Ежево Брдо – Општина Карбинци“. Стр. фонд на Бетон, АД, Штип, 2013.

Клинчарски, В.: „Извештај за извршени геолошки истражувања на леуцит - базалтот на локалитетот Ежево Брдо со пресметка на рудни резерви“. Стр. фонд на ДРГ „Геотехника“, ДОО Скопје. 1969.

Кулаков, Л.: „Извештај за изведени детални геолошки истражувања на базалт на локалитет Ежево Брдо – Општина Карбинци“. Стр. фонд на Бетон, АД, Штип, 2013.

Мираковски, Г., и др.: „Елаборат за рудни резерви на базалт на наоѓалиштето Ежево Брдо“. Стр. фонд на ДРГ Геотехника, ДОО

Скопје. 2010.

Ракичевиќ, Т., Думурџанов, Н., Петковски, П.,: „Толкувач за ОГК на СФРЈ 1:100.000 за листот Штип“. Фонд на Геолошки завод – Скопје, 1969.

Ракичевиќ, Т., Думурџанов, Н., Петковски, П.: „Основна геолошка карта на СФРЈ 1 : 100.000 за листот Штип“. Фонд на Геолошки завод –Скопје, 1969.

Тирингер, Ј., Ѓузелковски, Д., Марковиќ, М.,: „Главен проект на каменоломот Ежево Брдо за експлоатација на базалт“. Стр. фонд на

ДРГ Геотехника, ДОО Скопје, 1957.

Томиќ, Ј.,: „Литолошка серија трахита – кајанита из области измеѓу Брегалнице и Вардара у јужној Србији“. Гасник Српске краљ.

aкадемије CXXXVII, Београд, 1929.

Цвијиќ, Ј.,: „Основе за географију и геологију Македонија и Старе Србије, и тд“. Књ. III, Београд, 1911.

Published
2014-12-31

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>