Бактериска пламеница на крушата во Македонија

  • Sasa Mitrev

Abstract

Во студијава се проучувани патогените, одгледувачките и биохемиско-физиолошките карактеристики на повеќе изолати и реизолати на бактеријата Erwinia amylovora, изолирани од заболени овошки круша со потекло од Македонија.

На основа на постигнатите резултатипроизлегува дека сите проучувани изолати припааѓат на бактеријата Erwinia amylovora, како предизвикувач на бактериската пламеница кај овошките. Како контролни изолати беа користени изолати со потекло од Франција (1430).

Овој труд за прв пат ги опишува бактериските карактеристики на карантинската бактерија Erwinia amylovora во Македонија.

Published
2013-04-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>