Pseudomonas Syringae pv. Syringae Причинител на патогените промени кај расадот на пиперката

  • Sasa Mitrev

Abstract

Во ова студија проучувани се бактериските карактеристики на пет изолати (П-150; П-151; П-152; П-153 и П-154) добиени при изолации од заболени млади растенија пиперка во расад во околината на Струмица. Проучени се бактериските карактеристиките на добиените бактериски изолати од што може да се заклучи дека патогените, морфолошките, биохемиските, физиолошките и одгледувачките карактеристики одговараат на бактеријата Pseudomonas syringae pv. syringae. Оваа бактерија досега не е проучувана и е непозната за многу производители на домати во Република Македонија.
Published
2013-04-23

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>