Pseudomonas Syringae pv. Lanchrimans (Smith et Bryan 1915; young, dye et Wilke 1978) како причинител на бактериската аглеста дамкавост на краставиците во струмичкоит регион

  • Sasa Mitrev

Abstract

Pseudomonas syringae pv. lachrimans како причинител на бактериската аглеста дамкавост на краставиците е една од позначајните заболувања кои се јавуваат на краставиците одгледувани во пластеници во струмичкиот регион. Како резултат на погодните климатски услови, заболувањето во текот на 1995 година беше доста распространето и предизвикуваше значителни загуби во одгледувањето на краставицата. Овој паразит е присутен во многу земји во Европа, Америка, а го има и на далечниот исток и во Австралија. Идентификацијата на овој патоген е извршена врз основа на лабораториско проучување на патогените, морфолошките, биохемиските и физиолошките карактеристики.
Published
2013-04-23

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>