Содржина на некои биогени елементи и други физиолошки карактеристики кај пиперката (capsicum annuun l.) добиени во In Vitro и во надворешни услови

  • Liljana Koleva-Gudeva
  • Mirko Spasenoski

Abstract

Апикални пупки од пиперка Capsicum annuum L. сорта Куртовска капија беа изолирани од асептички из′ртени семиња, а потоа беа култивирани на МС медиум со различни концентрации и комбинавции на фитохормони. По четири недело беа добиени изданоци од почетните експлантати, а по шест недели регенерантите се адаптираа на надворешната средина. Споредено со стандардните растенија, кои служеа како контрола, ин витро добиените растенија покажаа статистичко сигнификантна разлика само кај неколку морфолошки карактеристики.
Published
2013-04-23

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>