РАЗВИВАЊЕ НА СОВРЕМЕНО ЛИДЕРСТВО БАЗИРАНO НА ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ

  • Anita Saltirovska
  • Trajko Miceski
Keywords: етика, етичко лидерство, лидер, етички норми, современа организација, вработени, етичко однесување.

Abstract

Актуелноста на етиката е сѐ поголема и сѐ позначајна во современото работење, бидејќи градењето на предност во глобалното опкружување не е возможно без примена на етички принципи и стандарди во работењето коишто се предуслов за општествено одговорно работење. Лидерството како феномен на општественото сознание е во многу тесна врска со етиката и тие две дисциплини меѓусебно се надополнуваат и надградуваат. Додека етиката ги изучува нормите и моралните барања, лидерот е тој којшто треба да ги имплементира тие норми во работната околина. Интеракцијата помеѓу лидерот и вработените треба да биде насочена кон развивање на етичкото однесување, поттикнувајќи ги вработените кон еднаквост, правичност и слобода, што се основни принципи на етичкото лидерство. Лидерот во организацијата треба да биде тој којшто ќе биде личен пример за вработените за начинот и принципите на однесување во организацијата. Во иднина секоја современа организација треба да се стреми кон успешно ускладување на профитабилноста со етичноста во работењето, бидејќи е еден од основните услови за постигнување на успешност и развој на организациите во современото работење.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Jago A.G. (1982),”Leadership: Perspectives in teory and research”, Menagement Sience, 28(3)
2. Petkovic M. (2008), Organizaciono ponasanje, CID Ekonomskog fakulteta, Beograd
3. Мицески, Т. (2009), Лидерство, Интерен авторизиран материјал, Економски факултет, Штип
4. Masic B., Babic L., Dordzevic-Boljanovic J., Tomasevic V., Veselinovic S., (2009), Menadzment-principi, koncepti i procesi, Univerzitet Singidunum, Beograd
5. Kottler J.P. (1996) Leading Changes, Harvard Business School Press, Boston
6. Sojanovic Aleksic V., (2007) Liderstvo i organizacione promene, Ekonomski fakultet, Kraguevac
7. Stoner Dz.A.F., Friman R.E., Gilbert D.R. (1997), Menadzment, Zelnid, Beograd
8. Northouse G.P., (2013), Leathership-theory and practice, SAGE, 6th Edition
9. Loncarevic R., (2007), ”Menadzment“, Univerzitet Singidunum, Beograd
10. John Dalla Costa, (1998), The Etical Imperative-Why moral leadership is Good Business, Perseus Publishing
11. Post James, E., Frederick William C., (1996), Business and Society, Corporate strategy, public policy, Ethics, McGraw Hill
12. https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0 %BD%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 13. Ferrel O.C., Ferrel L., &Fraedrich, J. (2010), Business Ethiccs:Ethical decision making and cases, 8th Edition, South western Cengage Learning 14. Hogan, R., Curphy, G.J., (1994), What we know about leadership-Effectiveness and Personality, American Psychologist
15. George J.M. (2000) - Emotions and Leadership: The role of emotional inteligense, Human Relations, vol.53
16. Ridderstrale, J., Nordstrom, K.A., (1999), Funky Business, Talent makes capital dance, Bookhouse publishing, Stockhlom
17. Daft R.L., (2004), Organization Theory and Design, Thompson, South-Western, Ohio
18. Мицески Т., (2009), Лидерство, интерен авторизиран материјал, Економски факултет, УГД-Штип
19. H.Schein, (1983), The role of founder in organizational culture, Org.
Published
2020-12-13
How to Cite
Saltirovska, A., & Miceski, T. (2020). РАЗВИВАЊЕ НА СОВРЕМЕНО ЛИДЕРСТВО БАЗИРАНO НА ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ . Yearbook - Faculty of Economics, 12(1), 61-78. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3865

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>