УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО БАНКАРСКИОТ СЕКТОР

  • Goran Ristov
  • Trajko Miceski
Keywords: УЧР, вработени, банки, организација, работна сила, процеси, продуктивност

Abstract

Менаџментот на човечки ресурси е процес на управување со луѓе во организациите на структуриран и темелен начин. Ова ги опфаќа областите на екипирање (ангажирање на луѓе), задржување на луѓе, утврдување и управување со плати и надоместоци, управување со перформансите, управување со пристапот кон бенефициите и надоместоците на вработените, евиденцијата на вработените и кадровските политики, управување со промени и грижа за излез од компанијата за заокружување на активностите. Управувањето со човечките ресурси е потсистем на секоја компанија, па исто така и на банките. Вработените во банка мора да имаат повисоко ниво на интегритет и доверба од вработените во повеќето други индустрии, што ја прави улогата на човечки ресурси во банкарскиот сектор многу поважна. Речиси секоја банка и финансиска институција е вклучена во различни функции на работното место и на тој начин бара многу ефикасен тим и соодветна работна сила. Денес, банките се фокусираат на дизајнирање процеси и услуги за привлекување, развој и задржување на врвни таленти, преземајќи чекори за да ја задржат својата работна сила, мотивирани преку соодветно охрабрување како конференции, спортски настани, вечери, патувања спонзорирани од банката, собири итн.,како и создавајќи кај вработените чувство на припадност.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartel, A. P., 2004, “Human Resource Management and Organizational Performance:Evidence from Retail Banking“. Industrial and Labour Relations;

Д-р Бојаџиоски, Д., Скопје, 2009, ”Менаџмент на човечки ресурси“, Економски факултет; Bratton, J. & Gold, J., Great Britain,1999, “Human resource management“, Theory and Practice, MacMillan Business; Gitman S. (1996), Modern Banking in Theory and Practice, John Wilwy&Sons, Ltd
Chichester; McGregor D., Chicago, 1964, “The human side of enterprice”: University of Chicago;

Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., Wright, P., Загреб, 2006, „Менаџмент људских потенцијала“. 3. изд. Zagrebacka skola ekonomije i managementa;

Petković M., Jovanović M., Beograd (2002), “Organizaciono ponašanje-novi concept“, MegaTrend;

Renee West, SHRM-SCP, PHR. Оhio, 2014, “Human Resources Manager“. New Philadelphia;

Svetlik, I. et al., Ljubljana, 2010, Human resource Management in the Countries of the Former Yugoslavia, Review of International Comparative Management, University of Ljubljana;

Torrington, D., Hall, l., Taylor, S. Нови Сад, 2004, „Менаџмент људских ресурса“, пето издање;

Fontaine, C., Boston, 2007, Mergers & Acquisitions: Understanding the Role of HRM, Northeastern University,College of Business Administration;

Hall T., New York, 1991, “Personnel management”, Prentice Hall Inc.;

Hunter, L. Pensnsylvania, 1995, How Will Competition Change Human Resource Management in Retail Banking? A Strategic Perspective, The Wharton Financialnstitutions Center, University of Pennsylvania;

Шушњар, Ш. Г., Зимањи, В., Суботица, 2005, Менаџмент људских ресурса, Економски факултет, Суботица;

Wihrich H., Koontz H., Zagreb, 1994, “Menadžment“, Mate d.o.o.;


http://www.jagranjosh.com/articles/why-human-resource-management-is-important-for-banks1464354319-1, март 2018;

http://www.iibmindialms.com/library/management-basic-subjects/humanresources_management/training-and-development/meaning-training-development/,март 2018 https://www.ukessays.com/essays/english-language/human-resources-management-in-commercialbank-english-language-essay.php, мај 2018.
Published
2020-12-20
How to Cite
Ristov, G., & Miceski, T. (2020). УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО БАНКАРСКИОТ СЕКТОР . Yearbook - Faculty of Economics, 15(1), 63-77. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3904

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>