Проектирање и имплементирање на tqm системот преку тимската работа

  • Elizabeta Mitreva
  • Vesna Prodanovska

Abstract

Примената на новата стратегија на тотален менаџмент на квалитет (Total Quality Management) е поврзана со градење на добар систем за управување со квалитет, примена на статистичка процес на контрола (SPC), анализа на трошоците на квалитет и избор на тимови за реализација на сите дејности, согласно со образованието, мотивацијата и способноста на вработените. Но, за исполнување на светските и европските барања треба да се пристапи кон крупни – радикални промени во решавањето на проблемите,тоа е т.н. реинженеринг. Новиот начин на размислување за причините, а не како досега за последиците, е карактеристика на реинженерингот. Она што треба да го направи топ менаџментот е формирање на менаџерски тимови кои ќе ги прифатат промените и што поскоро ќе се вклучат во тековите на пазарното работење, во кое квалитетот е главен предуслов за освојување на купувачите. Правилата на тимската работа кои се однесуваат на почитување на личностите, карактерите, искуствата,знаењето, ќе доведат до релаксирана атмосфера, конструктивен конфликт, креативна тензија и ентузијазам и ќе овозможат новиот пристап кон квалитетот да биде примарен и вграден во секој сегмент на функционирање на претпријатијата, а со тоа и можност за воведување на многу нови пристапи кои досега ги немало.

References

В. Чепујноска, Ѓ. Чепујноски, Основи на управувањето со квалитетот, Економски факултет, Скопје, 1993, стр. 5-100.

P. James, Total Quality Management: An Introductory Text, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1996, pp.106-220.

V. U. Druskat, S. B. Wolff, Building the Emotional Intelligence of Groups, Harvard Business Review, March, 81-90 (2001).

H. Robbins, M. Finley, Why Teams Don’t Work. What Went Wrong and How To Make It Wright, Orion Publishing Group, (1996).

R. D. Stacey, Strateški menadžment i organizacijska dinamika, Mate, Zagreb, 1997 str. 241 -353. (према: Gibbard, Hartman, Mann, 1974)

C. Evans, Managing for Knowledge: HR’s Strategic Role, Butterworth Heinemann, London, 2003, pp. 276.

S. P. Robbins, M. Couter, Menadžment, Osmo izdanje, Data Status, Beograd, 2005, str. 296-392.

Ц. Смилевски, Предизвикот и мајсторството на организациските промени, Детра центар, Скопје, 2000, стр. 35-304.

Dž. Grinberg, R. A. Baron, Ponašanje u organizacijama, Želnid, Beograd, 1998, str. 125-463.

J. Woodall, D. Winstanley, Management development: Purposes, processes and prerequisites. In Management development: Strategy and practice, Oxford: Blackwell, 1998, pp. 3-17.

I. Beardwell, L. Holden, T. Claydon, Human Resource Management; A Contemporary Approach, Prentice Hall, Fourth Edition, 2004, pp.124-387.

D. Ciampa, Almost Ready: How Leaders Move Up, Harvard Business Review 83, No.1, (2005).

J. Helling, Svetski šampioni, Prometej»-«Subotičke novine, Novi Sad, Subotica, 1993, str.177.

B. Roca, Menadžment trgovinskih preduzeća, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, 2002, str.37-301.

P. Drucker, (1995), Post kapitalističko društvo, Grmeč-Privredni pregled, Beograd, 1995, str.10- 112, (9).

I. Adižes, Upravljanje promenama; moć uzajamnog poštovanja ipoverenja u privatnom i porodičnom životu, poslu i društvu, 2. izdanje, Grmeč-Privredni pregled, Beograd; Adižes menadžment konsalting, Novi Sad, 1994, str. 7-9.

T. H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business Scholl Press, Boston Massachusetts, 1998, pp. 5-60.

Published
2013-04-16

Most read articles by the same author(s)