АСПЕКТИТЕ НА ВРЕМЕТО ВО ДРАМСКИОТ ТЕКСТ „НИЧИЈА ЗЕМЈА“ НА ХАРОЛД ПИНТЕР

  • Eva Gjorgjievska

Abstract

Целта на овој труд е да се посочат некои од карактеристиките на времето во драмата и
во театарот преку анализа на сегменти од драмскиот текст „Ничија земја“ на Харолд Пинтер. Се
разгледуваат проблеми како паралелното постоење на психолошкото и историското време во
драмата и театарот, елементите преку кои се визуализира и вербализира времето, ликовите како
носители на времето, значењето на временските секвенци во драмата, единството на време и
простор...

Published
2018-12-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>