ВЕСНИЦИ И СПИСАНИЈА НА ТУРСКИ ЈАЗИК ОД МАКЕДОНСКОТО ПОДНЕБЈЕ

  • Ivana Koteva
  • Mahmut Celik

Abstract

Предмет на нашиот интерес при истражувањето кое му претходеше на
овој научен труд, беа списанијата издадени на турски јазик во Р Македонија. Паралелно
со македонската и другите балкански книжевности, на овие простори се развивала
и турската книжевност. За развојот на секоја книжевност од големо значење се и
весниците при што во ова истражување беше согледана и нивната улога. За таа цел се
консултиравме со литературни дела кои нудат многу податоци, односно зборуваат за нив
како во периодот по распаѓањето на Oсманлиската Империја така и во периодот потоа.
Овие весници се извор на богати информации кои сведочат за животот и творештвото
на Турците, односно го претставуваат нивниот глас на македонскиот простор.

Published
2022-01-29