Стекнување на компетентност на наставникот кој предава предмети од природните науки

  • Snezana Stavreva-Veselinovska
  • Liljana Koleva-Gudeva

Abstract

Во трудот се претставени некои појдовни точки за нужните компетенции на наставниците, посебно компетентноста на наставникот кој предава предмети од природните науки, сè со цел за подобрување на педагошките програми во согласност со Болоњскиот процес. Компетентност на наставникот се неговите способности, знаења, умешности, вештини и квалификации, потребни за реализација на целите на предметот што го предава. Во колкава мера сегашното образование на наставниците придонесува за стекнување на компетентноста на идните наставници кои ќе предаваат предмети или одредени содржини од природните науки, како што се: биологија, физика, хемија? При формирањето на современите универзитетски студиски програми е потребно за секое поединечно подрачје да се дефинираат специфични компетенции, коишто студентите треба да ги стекнат во текот на студиите. Затоа, во трудот се претставени специфичните компетенции кои наставниците би можеле да ги стекнат преку изучување на студиски програми од природните науки со примена на информатички и комуникациски технологии.

References

Day, Christopher (1999). Developing Teachers, The Challenges of Lifelong Learning. London: Farmer Press.

Hirvi, V. (1996). Change-education – Teacher Training. V: Tella, S. (ed.) Teacher education in Finland. Helsinki: University of Helsinki, 11-19.

Key Competencies (2002). Survey 5. Brusseles: European Unit.

Niinisito, K. (1996). Change Agent Teacher-Becoming a Teacher in a Developoing Organization. V: Tella, Seppo (ed.). Teacher education in Finland. Helsinki: University of Helsinki, 145-150.

Published
2013-04-17