Некои сегменти од улогата на механиката на флуидите кај рударските процеси

  • Angel Tasevski
  • Sasko Ivanov
  • Nikolinka Doneva

Abstract

Механиката на флуидите е интегрална компонента во секој сегментна инженерството. Oгромна област во која се применуваат основнитезаконитости на применетата механика на флуидите е рударството,или поконретно, механизацијата и опремата коишто се користат приекскавацијата на карпите.Рударските операции (како и пробивањето на тунели) се реализираатсо машини кои при работата се изложени на екстремно непогодниоперативни услови. Поголемиот дел од овие рударски машини имаатмотори на хидрауличен погон, чија што работа во голема мера зависи одподмачкувањето на лежиштата и ремените преносници, т.е. област во којасе применувани познавањата од теоријата на подмачкување.Механиката на флуидите, исто така, е дел од самиот процес наекстракција, т.е. присутна е на допирот алат-карпа, каде што е во содејствосо одделните склопови и алати, во насока на максимизирање на ефектотпри откопувањето на карпите и минимизирање на абењето на алатот.Во овој труд се дискутира за некои од нив, а исто така, презентиранисе и дискутирано е за предностите, недостатоците, како и за потребите одпримена на флуидите во процесот на екстракцијата на карпите.

Published
Apr 15, 2013
How to Cite
TASEVSKI, Angel; IVANOV, Sasko; DONEVA, Nikolinka. Некои сегменти од улогата на механиката на флуидите кај рударските процеси. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 5, n. 5, apr. 2013. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/117>. Date accessed: 29 jan. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>