Проблеми и перспективи на современите технологии за откопување на цврсти карпи

  • Sasko Ivanov
  • Nikolinka Doneva
  • Marija Hadzi-Nikolova

Abstract

Реализираните проекти во градежништвото во голема мера гиползуваат придобивките на технологијата за механичка екскавација нацврстите карпи. Рударската индустрија, пак, од друга страна, сè уште сенаоѓа во фаза на истражување и откривање на значајни пронајдоци сокоишто би се механизирала, а потоа и автоматизирала експлоатацијата нарудата, како и процесите на пробивање тунели во делот на рудоносниотсектор.Целта на овој труд е да се опише делокругот на дејство наповлекувачките круни присутни кај ротационо-лачните машини,проблемите и перспективите со кои се соочуваат при откопувањето нацврстите карпи. Истражувани и дискутирани се различни фактори коиможе да постават одредени ограничувања врз потенцијалните апликациина повлекувачките круни при рударењето на цврстите карпи, заедно соопциите што ги нудат алтернативните технологии.
Published
Apr 15, 2013
How to Cite
IVANOV, Sasko; DONEVA, Nikolinka; HADZI-NIKOLOVA, Marija. Проблеми и перспективи на современите технологии за откопување на цврсти карпи. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 5, n. 5, apr. 2013. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/120>. Date accessed: 29 jan. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>