Искористување и осиромашување на рудата кај рударските откопни методи

  • Stojance Mijalkovski
  • Zoran Despodov
  • Dejan Mirakovski
  • Nikolinka Doneva
  • Vanco Adziski

Abstract

Во овој труд ќе бидат презентирани искористувањето, односнозагубите и осиромашувањето на рудата кај рударските откопни методипри подземна експлоатација на минерални суровини.
Published
Feb 5, 2016
How to Cite
MIJALKOVSKI, Stojance et al. Искористување и осиромашување на рудата кај рударските откопни методи. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1267>. Date accessed: 13 oct. 2019.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>