Моделирање на пожарни сценарија во рудниците за подземна експлоатација

  • Vancho Adjiski
  • Dejan Mirakovski
  • Zoran Despodov
  • Stojance Mijalkovski

Abstract

Пожарите се едни од најопасните вонредни состојби коиимаат однесено најмногу човечки животи во рудниците за подземнаексплоатација. Примарната цел на овој научен труд е да се прикажесовремена компјутерска метода за планирање, моделирање и симулацијана пожарните сценарија кои можат да настанат во Рудникот за подземнаексплоатација на олово и цинк „САСА”, М.Каменица, и добиенитерезултати да послужат во понатамошната постапка за ефективнопланирање на системот за евакуација и спасување во случај на пожар.Предложената методологија дозволува и изработка на база податоци одповеќе различни пожарни сценарија кои можат да послужат за планирањена повеќе варијанти од системот за евакуација.
Published
Feb 5, 2016
How to Cite
ADJISKI, Vancho et al. Моделирање на пожарни сценарија во рудниците за подземна експлоатација. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1268>. Date accessed: 06 june 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>