Примена на опализиран туф за отстранување на тешки метали од раствор

  • Mirjana Golomeova
  • Afrodita Zendelska
  • Blagoj Golomeov
  • Boris Krstev
  • Shaban Jakupi

Abstract

Во овој труд се прикажани резултатите од испитувањето на можностаза примена на опализиран туф, како природна суровина за отстранувањена тешки метали (бакар, цинк, манган и олово) од водени раствори. Однаправените експерименти се добиени резултати кои покажуваат дека придадените работни услови отстранувањето на Cu и Pb јони е над 91%, нацинкови јони е над 81%, додека јоните на манган се отстранети околу 77%.Од ова може да се заклучи дека отстранувањето на испитуваните тешкиметали со помош на опализираниот туф е прилично ефикасно.
Published
Feb 5, 2016
How to Cite
GOLOMEOVA, Mirjana et al. Примена на опализиран туф за отстранување на тешки метали од раствор. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1280>. Date accessed: 03 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>