Влијанието на структурните карактеристики на карпестиот материјал врз трошоцитe за изработка на хоризонтални рударски простории

  • Nikolinka Doneva
  • Zoran Despotov
  • Marija Hadzi Nikolova
  • Stojance Mijalkovski

Abstract

Во овој труд се претставени структурните карактеристикина карпестиот материјал и нивното влијание врз трошоците за изработкана хоризонтални рударски простории. Анализирана е изработката нахоризонтални рударски простории во иста работни средини, но со различниструктурни карактеристики и се утврдени трошоците за нивна изработка.
Published
Feb 5, 2014
How to Cite
DONEVA, Nikolinka et al. Влијанието на структурните карактеристики на карпестиот материјал врз трошоцитe за изработка на хоризонтални рударски простории. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 6, n. 6, feb. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/783>. Date accessed: 04 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>