Фреквентна анализа на бучавата

  • Marija Hadzi-Nikolova
  • Dejan Mirakovski
  • Nikolinka Doneva

Abstract

Човечкото уво не може да ги регистрира сите звуци што настануваат во природата. Toa може да ги регистрира само звуците во фреквентен опсег од 16 до 20.000 Hz. Фреквентната анализа е процес со кој временски променливиот звучен сигнал се трансформира во фреквенциски компоненти. Фреквентната анализа може да се користи за квантифицирање на проблемот со бучавата, а во определени случаи, фреквентната анализа на бучавата има значајна улога во утврдувањето на ефектите од контролата, како и за идентификација на изворот на бучава.
Во трудот е прикажана осетливоста на човечкото уво на различните фреквенции, која се гледа од резултатите од извршената фреквентна анализа на бучавата во централното подрачје на Штип.
Published
Feb 5, 2014
How to Cite
HADZI-NIKOLOVA, Marija; MIRAKOVSKI, Dejan; DONEVA, Nikolinka. Фреквентна анализа на бучавата. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 6, n. 6, feb. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/791>. Date accessed: 03 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>