Присуството на заедничка врска помеѓу ликовниот израз и градината. Композициско решение на ботаничка градина Струмица

  • Katerina Despot
  • Vaska Sandeva
  • Ivica Anastasov

Abstract

Што е композиција? Тоа е теорија која ги истражуваправилата за соединување и на структурните елементи (нивните односи)и групациите во хармоничен систем во согласност со ликовната идеја науметникот. Во уметноста под композиција се разбира начинот на изградбана уметничко дело. Овој поим е поврзан како со процесот на проектирање,така и со реализирање на производот. Вака стигнавме до целта накомпозицијата, тaа е да се контролира окото на гледачот. Набљудувачотда го види она што вие (дизајнерот, фотографот, уметникот) сакате тој давиди и да не му биде досадно, да открие работи што не се толку очигледни.Што е ботаничка градина? Ботаничка градина е строго заштитензелен простор и место каде што се одгледуваат, категоризираат идокументираат цвеќиња и растенија кои имаат значење во областа нанаучните истражувања, образованието, јавната презентација, ограниченаупотреба со научна цел. Ботаничката градина е институција која поддржувазбирки на живи растенија за потребите на експериментални ботаничкиистражувања, научното и еколошко образование и воспитување и таа еотворена за посета дванаесет месеци во годината.
Published
Feb 7, 2014
How to Cite
DESPOT, Katerina; SANDEVA, Vaska; ANASTASOV, Ivica. Присуството на заедничка врска помеѓу ликовниот израз и градината. Композициско решение на ботаничка градина Струмица. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 6, n. 6, feb. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/796>. Date accessed: 07 july 2020.

Most read articles by the same author(s)