Подобрување на квалитетот на карпестата маса со инјектирање

  • Nikolinka Doneva
  • Zoran Despodov
  • Dejan Mirakovski
  • Marija Hadzi-Nikolova

Abstract

Инјектирањето се применува со цел да се постигне меѓусебно
поврзување на неврзаните блокови и на тој начин создавање на една
хомогена, изотропна и механички стабилна карпеста маса, која ќе биде
во состојба да обезбеди значително подобри работни услови и подобри
хидролошки и други карактеристики.
Во овој труд се прикажани основните типови на инјектирање, имајќи
го предвид значењето на инјектирањето како постапка што се применува
во рударството, со посебен осврт на консолидационото инјектирање.

References

Brady, B., Brown, E.T. Rock mechanics for underground mining. University of Western Australia. Queensland, Australia: e-book.

Jovanović, P. (1994). Proektovanje i proračun podgrade horizontalnih rudarskih prostorija – knjiga 1. Rudarsko-geološki fakultet. Univerzitet u Beogradu: knjiga, 331-362.

Published
2014-04-14

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>