Подобрување на квалитетот на карпестата маса со инјектирање

  • Nikolinka Doneva
  • Zoran Despodov
  • Dejan Mirakovski
  • Marija Hadzi-Nikolova

Abstract

Инјектирањето се применува со цел да се постигне меѓусебно
поврзување на неврзаните блокови и на тој начин создавање на една
хомогена, изотропна и механички стабилна карпеста маса, која ќе биде
во состојба да обезбеди значително подобри работни услови и подобри
хидролошки и други карактеристики.
Во овој труд се прикажани основните типови на инјектирање, имајќи
го предвид значењето на инјектирањето како постапка што се применува
во рударството, со посебен осврт на консолидационото инјектирање.
Published
Apr 14, 2014
How to Cite
DONEVA, Nikolinka et al. Подобрување на квалитетот на карпестата маса со инјектирање. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 7, n. 7, apr. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/828>. Date accessed: 28 mar. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>