Декоративен дизајн во ентериерот и екстериерот

  • Katerina Despot
  • Vaska Sandeva

Abstract

Уметноста е составен дел од ентериерите и екстериерите, уште многуодамна кога луѓето ги цртале ѕидовите и таваните на пештерите со мотивипреку кои ја изразувале нивната желба за опстанок и нивната претставаза светот што ги опкружувал. Во текот на сите историски периоди луѓетоод различни страни на светот и од различи култури создале дела штослужеле за оплеменување на ентериерите каде што живееле. Во денешнотоопштество има неколку категории, како што се ликовната уметности декоративната уметност, со тоа се олеснува поделбата за работитешто нѐ опкружуваат. Ликовните дела имаат посебна карактеристика ииндивидуалност на ентериерите, бидејќи нивниот избор ги претставуваличниот вкус и искуството.Муралот е производ на ликовната уметноста и се нанесува дирекно врзѕидот, таванот или друга голема трајна подлога. Одлична карактеристикана муралот е што се вклопува во хармонично единство со архитектонскитеелементи и прави целина.
Published
Apr 14, 2014
How to Cite
DESPOT, Katerina; SANDEVA, Vaska. Декоративен дизајн во ентериерот и екстериерот. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 7, n. 7, apr. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/832>. Date accessed: 21 feb. 2020.

Most read articles by the same author(s)