Современи текови на геодезијата во подземното рударство

  • Stojance Mijalkovski
  • Zoran Despodov
  • Cvetan Gorgievski
  • Goran Bogdanovski
  • Dejan Mirakovski
  • Marija Hadzi-Nikolova
  • Nikolinka Doneva

Abstract

Во овој труд ќе биде даден краток осврт врз развојот на современите
текови но геодезијата во подземното рударство. Точните геодетски мерења
се од голема важност во рударството, а посебно во подземното рударство.
Истите имаат големо влијание врз безбедноста, при изработката на
подземните рударски простории.

References

Ѓорѓиевски Цветан: Развој на геодетските мерења и инструменти во Рудникот „САСА”, дипломска работа (непубликувана), Градежен факултет (Геодезија), Скопје, 2010.

Јубилејно издание „25 години САСА”, 1979 год.

Јубилејно издание „35 години САСА”, 1989 год.

Published
2014-04-14

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>