Современи текови на геодезијата во подземното рударство

  • Stojance Mijalkovski
  • Zoran Despodov
  • Cvetan Gorgievski
  • Goran Bogdanovski
  • Dejan Mirakovski
  • Marija Hadzi-Nikolova
  • Nikolinka Doneva

Abstract

Во овој труд ќе биде даден краток осврт врз развојот на современите
текови но геодезијата во подземното рударство. Точните геодетски мерења
се од голема важност во рударството, а посебно во подземното рударство.
Истите имаат големо влијание врз безбедноста, при изработката на
подземните рударски простории.
Published
Apr 14, 2014
How to Cite
MIJALKOVSKI, Stojance et al. Современи текови на геодезијата во подземното рударство. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 7, n. 7, apr. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/833>. Date accessed: 04 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>