Потреба од илуминација за предвидените затворени простори

  • Vaska Sandeva
  • Katerina Despot

Abstract

Светлината е исто така „материјал” како и каменот, циглата иликој било друг материјал применет при градењето. Ѕидот не би бил ѕидбез неговите составни делови – тој ѕид за нас не постои доколку не гопочувствувавме со нашите сетила и не го разбереме со својот ум.Во денешно време вештачките извори на светлина придонесуваатскоро исто толку како и природната дневна светлина, дури и повеќе и тоане само при функционалното осветлување, туку и при обликувањето напросторот и предметите во него.Светлината е неопходна за да може да видиме што било, таа е еден одосновните фактори во архитектонското проектирање. Ваквото сфаќањени го потврдува и историјата на архитектурата. Природната дневнасветлина го предодредува и изгледот на просторот, а притоа овозможуваи осветлување на просториите преку прозорците; внатрешноста напросторијата мора да се моделира на посебен начин, со обѕир навлегувањето на светлината.
Published
Dec 31, 2014
How to Cite
SANDEVA, Vaska; DESPOT, Katerina. Потреба од илуминација за предвидените затворени простори. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 8, n. 8, dec. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/941>. Date accessed: 07 july 2020.

Most read articles by the same author(s)