Квалитетно - технолошки својства кај домашни дво редни форми на јачмен

  • Natalija Markova Ruzdik University Goce Delcev Stip Faculty of Agriculture Department for crop production

Abstract

Главната цел во ова истражување е да се утврдат квалитетно – технолошките својства кај домашни дво редни форми на зимски јачмен.

Полските опити од ова истражување се реализирани на опитните површини на производната единица "Унисервис Агро" во два локалитета, Овче Поле и Струмица, во текот на две години (2012-2013 и 2013-2014). Опитите се поставени според методот на случаен блок систем, во три повторувања за секој генотип и локалитет, со примена на стандардна агротехника за јачменот.

Како експериментален материјал се употребени вкупно пет домашни генотипови на зимски дворедни форми јачмен. Три од нив се регистрирани сорти (Хит, Извор и Егеј) и две се перспективни линии (Линија 1 и Линија 2).

Од квалитетно – технолошките својства на зрното на јачменот се анализирани следниве параметри: содржина на протеини (%), изедначеност на зрната од I класа (%), водоосетливост (%), степен на накиснување (%), маса на 1 000 зрна (g) и хектолитарска маса (kg/hl).

Содржината на протеините е одредена преку утврдување на содржината на вкупен азот, по методот на Kjeldahl, додека одредувањето на изедначеноста на зрната од I класа, водоосетливоста и степенот на накиснување се работени според стандардите на Европската конвенција за производство на пиво. За утврдување на хектолитарската маса е користен стандардот ISO 797.

Добиените резултати од анализата на квалитетно -  технолошките својства, статистички се обработени со статистичкиот пакет (Stat Soft, 8.0). Освен дескриптивната статистика, податоците за овие својства се анализирани и со методот на кластер анализа (Cluster Analysis, CA), со цел да се утврди поврзаноста односно оддалеченоста на испитуваните генотипови врз основа на квалитетно – технолошките својства.

Генерално, во двата локалитета, добиените просечни вредности за сите квалитетно – технолошки својства, за сите генотипови заедно, просечно за периодот на истражување, се во граница на оптималните вредности, со исклучок на содржината на протеини, која кај сите генотипови е над 12 %.

Генотиповите Линија 1 и Линија 2 се издвоија со најдобри квалитетно – технолошки својства и во двата локалитета, но со добар квалитет на зрното се покажа и генотипот Извор, анализиран во локалитетот Овче Поле.

Со примена на кластер анализата, направена врз основа на квалитетно – технолошките својства, добивме дека сите анализирани генотипови и во двата локалитета се блиско поврзани меѓусебе, издиференцирани во еден кластер, со ислучок на генотипот Линија 1, испитуван локалитетот Овче Поле.

Published
Feb 5, 2016
How to Cite
MARKOVA RUZDIK, Natalija. Квалитетно - технолошки својства кај домашни дво редни форми на јачмен. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], v. 13, n. 1, p. pp. 83-99, feb. 2016. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/1235>. Date accessed: 26 jan. 2020.