Напоредно влијание на урас и KAN на основа NPK врз приносот и некои морфолошки својства кај пиперката

  • Vasil Kocevski
  • Dobrin Jakimov
  • Milan Jekik

Abstract

Урасот, ново N ѓубриво (27% N) на нашата фабрка во Т.Велес споредено со KAN (27% N) во двегодишното полсо испитување кај пиперката сорта „Куртова Капија“. Почвата е алкален алуминиум, малку сиромашна со хумус и средно обезбедена со фосфор и калиум.
Published
Apr 22, 2013
How to Cite
KOCEVSKI, Vasil; JAKIMOV, Dobrin; JEKIK, Milan. Напоредно влијание на урас и KAN на основа NPK врз приносот и некои морфолошки својства кај пиперката. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.3, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/289>. Date accessed: 13 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>