Дејство на органските и минералните ѓубриња врз приносот и квалитетот на пиперката куртовска капија

  • Vidoja Trpeski
  • Vasil Kocevski
  • Milan Jekikj
  • Dobrin Jakimov
  • Makedonka Dautova

Abstract

Во текот на три години (1992 - 1994 год.) се вршени испитувања во полски опити за дејството на разните ѓубриња и тоа: органски, органски и минерални и со чисто минерални, врз приносот, морфолошките и квалитетните својства кај пиперката сорта Куртовска капија и економскиот ефект од примената. Од резултатите се гледа дека минералните ѓубриња го зголемуваат приносот за 4554 kg/ha и се со позитивен економски ефект. Додека другите две варијанти се со нешто понизок принос и со помал економски ефект, бидејќи се зголемени трошоcите со манипулаcија со органското ѓубре.
Published
Apr 22, 2013
How to Cite
TRPESKI, Vidoja et al. Дејство на органските и минералните ѓубриња врз приносот и квалитетот на пиперката куртовска капија. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.21, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/290>. Date accessed: 02 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>