Здраствена состојба на пиперката од сортата куртовска капија во Струмичкиот регион во 1994 година

  • Sasa Mitrev
  • Dusan Spasov

Abstract

Во струмичкиот реон е проучувана здравствената состојба на пиперката куртовска капија како градинарска култура со огромно економско значење за жителите во овие краеви. Набљудувана е состојбата на теренот, присуството на растителни болести (габини, бактериски и вирусни) и штетници, вршени се и лабораториски испитувања за габните и бактериските заболувања. Од испитувањата може да се заклучи дека најзастапени се вирусните заболувања, кои причинуваат и најсериозни загуби во производството на куртовската капија, додека во помал интензитет се јавуваат бактериските и габните заболувања. Нема некои посериозни напади од штетници.
Published
Apr 22, 2013
How to Cite
MITREV, Sasa; SPASOV, Dusan. Здраствена состојба на пиперката од сортата куртовска капија во Струмичкиот регион во 1994 година. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.29, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/307>. Date accessed: 09 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>