ЕКСПЛИЦИРАЊЕ НА ИМПЛИЦИТНИТЕ ИСКАЗИ ВО ПРЕВОДОТ ОД ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

  • Darinka Marolova
  • Nikolina Lukaroska

Abstract

Предмет на истражување на оваа научна работа е експликацијата, како преведувачка
постапка соодветна за превод на имплицитни искази. На учесниците во еднојазичната
комуникација им е сосема јасно на што се алудира со одреден имплицитен исказ. А, при
двојазична комуникација, т.е. комуникација со посредство на преведувач, реципиентот на
преводот е сместен во поинакво културно опкружување, па следствено на ова и поседува
поинакви предзнаења. Онаму каде што недостасуваат одредени информации, преведувачот
врши експлицирање на имплицитните изрази. Цел на овој труд е да се покаже кога и зошто при
преведување на имплицитните изрази понекогаш е неопходно експлицирање. Анализата се
врши врз примери извадени од германски книжевни дела, паралелно со нивните преводи на
македонски јазик.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
MAROLOVA, Darinka; LUKAROSKA, Nikolina. ЕКСПЛИЦИРАЊЕ НА ИМПЛИЦИТНИТЕ ИСКАЗИ ВО ПРЕВОДОТ ОД ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 9, n. 11, p. 51-56, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2553>. Date accessed: 03 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>