ТОПОНИМИТЕ ВО КНИЖЕВНИОТ ПРЕВОД (ГЕРМАНСКИ-МАКЕДОНСКИ)

  • Darinka Marolova
  • Dragana Kuzmanovska

Abstract

Предмет на истражување на овој труд се топонимите во германскиот јазик и
нивните преводни еквиваленти во македонскиот јазик. Корпусот на истражувањето го чинат
дела од германската книжевност и нивните македонски преводи. Цел на истражувањето е од
транслатолошки апскет да се определат постапките, применувани при преводот, односно дали и
до која мера се преводливи топонимите. Притоа е очекувано дека најголемиот број на топоними
се непреводливи, затоа се преземаат по пат на транскрипција или транслитерација, со извесна
адаптација кон јазикот-цел, а помал број топоними се преведуваат по пат на модулација или
буквален превод.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
MAROLOVA, Darinka; KUZMANOVSKA, Dragana. ТОПОНИМИТЕ ВО КНИЖЕВНИОТ ПРЕВОД (ГЕРМАНСКИ-МАКЕДОНСКИ). Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 8, n. 9, p. 27-32, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2565>. Date accessed: 06 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>