Улогата и значењето на толкувачот

  • Darinka Marolova
  • Kostadin Golakov

Abstract

Толкувањето претставува универзална човекова актив-ност со долга историја. Во овој труд се дадени кратка историја натолкувањето, проблемите со кои се соочува толкувачот во процесот натолкување, како и компетенциите и вештините кои еден современ толкувачтреба да ги поседува, независно од тоа дали се работи за консекутивно илисимултано толкување. Покрај постојаното надградување на толкувачкитевештини во текот на целата толкувачка дејност, треба перманентно да сеусвојуваат нови стручни полиња и да се збогатува фондот на јазичнотознаење со нови стручни термини од различни области, а и толкувачоттреба да се труди да биде информиран за актуелните збиднувањата. Освенод дисциплините кои спаѓаат во доменот на толкувањето, современиоттолкувач треба да поседува знаења и од други области кои придонесувааттолкувањето да биде успешно спроведено.
Published
Nov 13, 2013
How to Cite
MAROLOVA, Darinka; GOLAKOV, Kostadin. Улогата и значењето на толкувачот. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 137-144, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/695>. Date accessed: 28 jan. 2020.

Most read articles by the same author(s)