Творештвото на Хусејин Сулејман во контекст на целокупната турска книжевност за деца

  • Mahmut Celik
  • Jovanka Denkova

Abstract

Во овој труд се разработува прашањето за некои општиодлики на творештвото за деца кај турските писатели. Имено, расказитеза деца на првата повоена генерација турски писатели во РепубликаМакедонија се со воспитно-дидактички карактер, а една од најсиромашнитестрани на расказите за деца на првата генерација турски писатели воРепублика Македонија е отсуството на фантазија во нив. Познато е декадетската фантазија не познава граници. Нивната сила за фантазирање неможат да ја спречат никакви општествени ограничувања и условувања.Децата си замислуваат оти летаат низ небеските простори. Фантазирааткако летаат низ вселената. Тие бараат да им се раскажуваат невозможниприказни.Речиси не постојат раскази за деца ни со популарна научно-фантастична содржина кај писателите за деца на првата повоена генерацијатурски писатели во Република Македонија, кои би ги прошириле видицитена детето.
Published
Nov 18, 2013
How to Cite
CELIK, Mahmut; DENKOVA, Jovanka. Творештвото на Хусејин Сулејман во контекст на целокупната турска книжевност за деца. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 217-222, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/711>. Date accessed: 19 jan. 2020.

Most read articles by the same author(s)