Обединување на информатичките технологии со изучувањето на јазиците

  • Jane Jovanov
  • Snezana Kirova

Abstract

Дали современите ИК-технологии ни дозволуваат унапре-дување на наставниот процес во изучувањето на странските јазици? Веќесо сигурност можеме да кажеме дека истите тие технологии ни дозволуваатдвојно побрзо темпо на предавање на тематските единици. Примената насовремените софтверски решенија во нашата настава тоа го гарантира соусогласената хардверска поддршка за промоција на истите тие софтверскипакети. Моделирањето, имитирањето на оригинални ситуации дополнителноовозможува доловување на оригиналноста на јазичната средина, културолошкоучење на часовите по странски јазик, како и практична примена на странскиотјазик.
Published
Feb 5, 2015
How to Cite
JOVANOV, Jane; KIROVA, Snezana. Обединување на информатичките технологии со изучувањето на јазиците. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 1, n. 1, p. pp. 29-36, feb. 2015. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/962>. Date accessed: 18 sep. 2019.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>