Метод на случај

  • Snezana Jovanova-Mitkovska

Abstract

Потребата за целосно и детално проучување на воспитно-образовните феномени ја условува примената на мноштво методи за нивно проучување и истражување. Токму во трудот се дава преглед на еден од релативно помладите методи за собирање на податоци-методот на случај (case study). Презентирани се податоци кои говорат за потеклото, карактеристиките, видовите на методот на случај, фазите, чекорите низ кои може да помине
едно истражување со примената на овој метод, како и значењето што го има овој метод во разбирањето и расветлувањето на појавите во нивниот природен реален контекст.
Published
Oct 24, 2013
How to Cite
JOVANOVA-MITKOVSKA, Snezana. Метод на случај. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 8, n. 12, p. pp. 7-18, oct. 2013. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/662>. Date accessed: 23 sep. 2019.