КАКО ДА ИМ СЕ ДОБЛИЖИМЕ И ДА ГИ ЗАЧУВМЕ ИСТОРИСКИТЕ СПОМEНИЦИ НА КУЛТУРАТА ВО ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА

  • Оливер Цацков
Keywords: музеј, култура, споменик, наследство

Abstract

Источна Македонија отсекогаш била место каде што се испреплетувале
и дополнувале односно била чвор на многу цивилизации и култури. На оваа територија
било создадено богато историско и културно наследство.Во трудот се наброени и
опишани најпознатите историски и културни споменици кој оставиле траен белег
на само во Македонија туку у во светската културна баштина.Исто така во трудот се
наброени кој форми,методи и институции треба да се вклучат за да не доближат до
нив, за да станат достапни и истите да бидат трајна инспирација и восхит на идните
генерации.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Апостолов,А (1997) Манастирот „Св.Гаврил Лесновски“, Европа-92,
Кочани.
[2] Ачковска,В (2001) Методика на наставата по историја. УКИМ, Скопје.
[3] Белдедовски,З(1998). Средно вековен Штип низ историските податоци и
материјални остатоци. Зборник VIII, Народен музеј-Штип.
[4] Нетков, В. (1998). Штипско Ново Село и неговата архитектура: Зборник
VIII ЗЗСК и Народен Музеј Штип.).
[5] Штип, кн.1( 1986) СО-Штип.
Published
2020-11-04