Влијанието на структурните карактеристики на карпестиот материјал врз трошоцитe за изработка на хоризонтални рударски простории

  • Nikolinka Doneva
  • Zoran Despotov
  • Marija Hadzi Nikolova
  • Stojance Mijalkovski

Abstract

Во овој труд се претставени структурните карактеристикина карпестиот материјал и нивното влијание врз трошоците за изработкана хоризонтални рударски простории. Анализирана е изработката нахоризонтални рударски простории во иста работни средини, но со различниструктурни карактеристики и се утврдени трошоците за нивна изработка.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brady, B., Brown, E.T. Rock mechanics for underground mining. University of Western Australia. Queensland, Australia: e-book..

Донева, Н., Веселиновски, П., Мијалковски, С. (2008). Компаративна анализа за подградување на хоризонтална рударска просторија со еластична и дрвена подграда. II стручно советување на тема: Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини - ПОДЕКС ’08, СРГИМ, М. Каменица.

Донева, Н. (2011). Методологија за утврдување на функционалната зависност на трошоците од видот на работната средина и големината на профилот при изработка на хоризонтална рударска просторија. Докторска дисертација. Универзитет „Гоце Делцев“ - Штип.

Published
2014-02-05
How to Cite
Doneva, N., Despotov, Z., Hadzi Nikolova, M., & Mijalkovski, S. (2014). Влијанието на структурните карактеристики на карпестиот материјал врз трошоцитe за изработка на хоризонтални рударски простории. Natural Resources and Technology, 6(6). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/783

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>